Sáng ngày 31/01/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2023 thành công, với mục đích kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 2021-2026.

CFS Corp tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông, đại hội đồng cổ đông bất thường CFS năm 2023 đã thống nhất và thông qua các nội dung quan trọng.

Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng và Ông Nguyễn Đức Công. Đồng thời bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới là: Ông Nguyễn Chí Công; Bà Đinh Thị Kim Oanh; Ông Hoàng Duy Tiến; Bà Nguyễn Thu Hiền. Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung, cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 31/01/2024 hiện gồm 05 người là:Ông Bùi Văn Ngọc; Ông Nguyễn Chí Công; Bà Đinh Thị Kim Oanh; Ông Hoàng Duy Tiến; Bà Nguyễn Thu Hiền. Bên cạnh đó, đại hội cổ công cũng thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 kể từ ngày 31/01/2024 bao gồm: Bà Nguyễn Thị Vân Anh; Bà Nguyễn Thị Vui; Bà Nguyễn Hoài Thu.

Việc thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nằm trong mục tiêu cấu trúc toàn diện bộ máy quản lý cấp cao. Bên cạnh những nhân sự đã gắn bó lâu năm sẽ có thêm những nhân sự mới để nhằm cải tổ, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn 2023 – 2024 cũng như trong tương lai.

Ngoài ra kỳ đại hội lần này còn có một số nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua gồm: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty; Sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty; Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

CFS bổ nhiệm thành viên HĐQT &BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của CFS Corp được tổ chức thành công là tín hiệu tích cực cho thấy hướng đi đúng đắn trong hoạt động tái cấu trúc toàn diện của doanh nghiệp, nhằm tập trung tối ưu nguồn lực để phát triển tối đa, trong bối cảnh nền kinh tế nhiều khó khăn thách thức.